CENIK-OKOLJSKA DAJATEV

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA OSNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA
KOMUNALNE ODPADNE VODE
CENA (€\EM)
EM DDV BREZ DDV Z DDV
Odjemalci, priključeni na ČN, MKČN ali individualno ČN - merjena poraba m3 oproščeno 0,0528 0,0528
Odjemalci, priključeni na javno kanalizacijo - nemerjena poraba OS oproščeno 2,2010 2,2010
Odjemalci, priključeni na ČN, MKČN ali individualno ČN - nemerjena poraba OS oproščeno 0,2201 0,2201

Okoljska dajatev se obračuna na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 80/2012) in ni obdavčena z DDV v skladu s  c) točko 6. odstavka 36. člena ZDDV-1.

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o zaračunava storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v imenu in za račun izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Radlje ob Dravi Javnega podjetja KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA d.o.o Radlje ob Dravi.