Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za rekonstrukcijo in modernizacijo občinskih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest ter za sanacijo občinskih cest po plazovih. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo.