Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin

Obsega redna vzdrževalna dela na cestah; krpanje cest, grediranje cest, obnova prometne signalizacije - talna in vertikalna, v zimskem času tudi pluženje in posipavanje cest. Urejanje zelenih površin ter javnih površin zajema košnjo trave, odstranjevanje plevela z javnih površin, urejanje brežin.

V okviru izvajanja izbirne gospodarske službe izvajamo letno in zimsko vzdrževanje občinskih in lokalnih cest, javnih površin in zelenih površin v Občini. Pravilnik o rednem vzdrževanjem cest