Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Z 1.7.2015, smo prevzeli v upravljanje obstoječ kanalizacijski sistem. Konec oktobra 2015, je bil s strani izvajalca RIKO predan naročniku Občina Radlje ob Dravi nov kanalizacijski sistem in nova čistilna naprava Radlje. V skladu z odlokom, smo prevzeli v upravljanje celotni sistem kanalizacije z obstoječim sekundarnim omrežjem. Zaradi racionalizacije stroškov in posledično manjše obremenitve občanov smo s podjetjem JKP Radlje ob Dravi sklenili pogodbi o izvajanju določenih storitev.

Podpisana je bila Pogodba o upravljanju storitev obračuna in pobiranja plačil zavezancem za storitve javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Radlje ob Dravi ter Pogodba o poslovnem in tehničnem sodelovanju pri izvajanju lokalne javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Radlje ob Dravi.

V okviru te dejavnosti izvajamo naslednje aktivnosti:

 • vzdrževanje fekalne in meteorne kanalizacije,
 • upravljanje čistilnih naprav,
 • črpanje greznic po naročilu,
 • izgradnja vodov javne kanalizacije,
 • izgradnja hišnih priključkov na javno kanalizacijo,
 • dobava in vgradnja malih čistilnih naprav,
 • strojno in ročno čiščenje kanalizacije,
 • čiščenje odtokov greznic, priključkov,
 • vzdrževanje in čiščenje črpališč odpadne vode,
 • deratizacija kanalizacije,
 • izdelava katastra kanalizacije,
 • izdelovanje programov investicij in vzdrževalnih del na javni kanalizaciji.