DEJAVNOSTI

OKOLJU PRIJAZNE POSLOVNE REŠITVE

Z 1.7.2015, smo prevzeli v upravljanje obstoječ kanalizacijski sistem. Konec oktobra 2015, je bil s strani izvajalca RIKO predan naročniku Občina Radlje ob Dravi nov kanalizacijski sistem in nova čistilna naprava Radlje.

Naše podjetje je s sklepom Občinskega sveta Radlje ob Dravi postalo izvajalec pokopališke dejavnosti za celotno občino. Podjetje upravlja s tremi pokopališči in sicer Radlje ob Dravi, Vuhred in Remšnik. V letu 2015 pa je dobilo v upravljanje mrliško vežico na Sv. Antonu na Pohorju.

Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Čiščenje odpadnih voda s pomočjo posnemanja narave. Rastlinska čistilna naprava predstavlja eno od možnih rešitev pri čiščenju odpadnih vod iz gospodinjstev...

V okviru izvajanja izbirne gospodarske službe izvajamo letno in zimsko vzdrževanje občinskih in lokalnih cest, javnih površin in zelenih površin v Občini. pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Vzdrževanje občinskih objektov, kamor spadajo športni objekti, ter ostali objekti v lasti Občine Radlje ob Dravi.
V skladu s četrtim odstavkom 6. člena ZGD-1 lahko javno podjetje poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.