KANALIZACIJA RADLJE, ČISTILNA NAPRAVA RADLJE, KIČ RADLJE | JAVNO PODJETJE KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE, D.O.O.Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

Dejavnosti

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., v nadaljevanju JP KIČ Radlje d.o.o., je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o., na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 2. julij 2013.
V odloku je bilo predvideno, da lahko podjetje s sklepom občinskega sveta izvaja tudi izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki ga je predhodno izvajalo Javno komunalno podjetja d. o. o. Radlje ob Dravi. Po sklepu občinskega sveta pa je Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. s 1.7.2015 prevzelo izvajanje gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
V odloku pa so poleg obveznih dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter pokopališka dejavnost, predvidene tudi druge izbirne dejavnosti. Potrebna je oskrba občanov, ki se ne bodo mogli priključiti na javni kanalizacijski sistem, z malimi čistilnimi napravami. Podjetje skupaj z občino gradi rastlinske čistilne naprave, seveda pa na trgu nastopa z izgradnjo ostalih čistilnih naprav. Podjetje za trg izvaja tudi priključevanje občanov na nove sekundarne vode.
Podjetje je s 1.7.2015 prevzelo delo režijskega obrata Občine Radlje ob Dravi. Tako so vsa dela, ki jih je prej izvajal režijski obrat, prešla v pristojnost javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o.. S tem se je podjetju povečal obseg delovanja in možnosti nastopanja na trgu pri pridobivanju dodatnega posla.
Prevzeli smo upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov, vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti občine. Vzdrževanje in rekonstrukcijo občinskih in gozdnih cest, urejanje zelenic. V prihodnosti pa je namen delovanja podjetja tudi izvajanje izgradnje ter obnova javne razsvetljave na območju občine.

1. OBVEZNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE

 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
  Z 1.7.2015, smo prevzeli v upravljanje obstoječ kanalizacijski sistem. Konec oktobra 2015, je bil s strani izvajalca RIKO predan naročniku Občina Radlje ob Dravi nov kanalizacijski sistem in nova čistilna naprava Radlje. V skladu z odlokom, smo prevzeli v upravljanje celotni sistem kanalizacije z obstoječim sekundarnim omrežjem. Zaradi racionalizacije stroškov in posledično manjše obremenitve občanov smo s podjetjem JKP Radlje ob Dravi sklenili pogodbi o izvajanju določenih storitev. Podpisana je bila Pogodba o upravljanju storitev obračuna in pobiranja plačil zavezancem za storitve javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Radlje ob Dravi ter Pogodba o poslovnem in tehničnem sodelovanju pri izvajanju lokalne javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Radlje ob Dravi.
 • Pokopališka dejavnost
  Naše podjetje je s sklepom Občinskega sveta Radlje ob Dravi postalo izvajalec pokopališke dejavnosti za celotno občino. Podjetje upravlja s tremi pokopališči in sicer Radlje ob Dravi, Vuhred in Remšnik. V letu 2015 pa je dobilo v upravljanje mrliško vežico na Sv. Antonu na Pohorju.

2. IZBIRNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE IN DOPOLNILNE TRŽNE DEJAVNOSTI

 • Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
 • Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin
  V okviru izvajanja izbirne gospodarske službe izvajamo letno in zimsko vzdrževanje občinskih in lokalnih cest, javnih površin in zelenih površin v Občini.
  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1702/pravilnik-o-rednem-vzdrzevanju-javnih-cest
 • Vzdrževanje občinskih objektov
  Vzdrževanje občinskih objektov, kamor spadajo športni objekti, ter ostali objekti v lasti Občine Radlje ob Dravi.
 • Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav
 • Izgradnja objektov za potrebe občine in drugih naročnikov

GLAVNA REGISTRIRANA DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA JE:

37.000 Ravnanje z odplakami
Javno podjetje v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, štev. 69/2007 in 17/2008) opravlja tudi naslednje dejavnosti:

 • 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
 • 37.000 Ravnanje z odplakami
 • 41.200 Gradnja stanovanjskih in ne stanovanjskih stavb
 • 42.110 Gradnja cest
 • 42.130 Gradnja mostov in predorov
 • 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
 • 42.910 Gradnja vodnih objektov
 • 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
 • 43.110 Rušenje objektov
 • 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
 • 43.210 Instaliranje električnih napeljav in naprav
 • 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav
 • 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
 • 43.990 Druga specializirana gradbena dela
 • 49.500 Cevovodni transport
 • 52.100 Skladiščenje
 • 71.111 Arhitekturno projektiranje
 • 71.112 Krajinsko, arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
 • 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
 • 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 • 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 • 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 • 81.210 Splošno čiščenje stavb
 • 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 • 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
 • 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

V skladu s četrtim odstavkom 6. člena ZGD-1 lahko javno podjetje poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

Tel.: 0599 35 440 / 040 820 512
E-mail: info@jpkic-radlje.si

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

© 2023 Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.